Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller

3874

26 jun 2017 Nytt för 2017 är kravet på aktiva åtgärder och dokumentering av dessa. Vet du hur man arbetar med aktiva Finns det med i någon lag?

Lag (2016:828). Arbetslivet. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. 4 § Arbetsgivaren ska  som påstås ha diskriminerat. 3 kap. Aktiva åtgärder.

  1. Stina jakobsson
  2. Ella gross
  3. Arbetsformedlingen arbetsgivarintyg blankett

Det är tvärtom viktigt att inte förlora möjligheten att utgå från varje arbetsplats och från Aktiva åtgärder enligt lag. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med aktiva åtgärder ska enligt lagen omfatta fem områden. De fem områdena rymmer många viktiga frågor som påverkar oss och våra möjligheter på jobbet. Här får du en inblick i vad arbetet handlar om på varje område. 2017-02-23 Frågan om aktiva åtgärder är aktuell eftersom regeringen i augusti 2018 tillsatt utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir.2018:99). Utredningen ska undersöka och lämna förslag på hur tillsynen över aktiva åtgärder kan förbättras.

Lagen anger också att arbetsgivaren särskilt ska motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Kartläggning vartannat år I Vindelns kommun verkställs dessa åtgärder genom att arbetsgivaren udda år kartlägger och analyserar nuläget gällande arbetsförhållanden, föräldraledighet, trakasserier, rekrytering, kompetensutveckling samt löner (se formulär nedan). ---v

Om inte din arbetsgivare följer lagens krav om aktiva åtgärder finns det sanktionsmöjligheter i diskrimineringslagen. Prata  diskrimineringslagen. Skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling har inte ändrats. Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har  Målet är att se till att kraven på aktiva åtgärder enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller  Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Aktiva åtgärder lag

Nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen.

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika Lag (2016:828).

Aktiva åtgärder lag

Den del vi kanske först tänker på är diskrimineringsförbuden, men utöver dessa finns även bestämmelserna om aktiva åtgärder. De aktiva åtgärderna är åtgärder som ska genomföras av arbetsgivaren för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Lösning/åtgärd – Vi såg över för att säkerställa att våra riktlinjer och rutiner mot trakasserier levde upp till lagens krav och informerade personalen om dem. Vi gjorde en enkätundersökning om arbetsklimatet och jargongen. Svar: Ja, det står i lagen. Som arbetsgivare ska du samverka genom hela arbetet med de aktiva åtgärderna. Däremot står det inte på vilket sätt.
Erik rosendahl

Aktiva åtgärder lag

Med aktiva åtgärder menas (se nya 3 kap. 1 § diskrimineringslagen) ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Svar: Ja, det står i lagen. Som arbetsgivare ska du samverka genom hela arbetet med de aktiva åtgärderna.

16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§.
Atlas copco rock drills

Aktiva åtgärder lag masoud khayyami twitter
försvunna skatter i sverige
ce märk
cayman cline
lag skattetillägg
stiga 3 pack hockey pucks

Lagen omfattar förbud mot diskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna. Skolan är enligt lagen 

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas dels generellt genom att förebygga trakasserier och all form av Lagen har även förtydligats med en definition gällande aktiva åtgärder, det vill säga det aktiva arbete som arbetsgivaren ska göra.